Põhimäärus

Valga Vallavolikogu

MÄÄRUS

Valga                                                                                                 15. detsember 2017 nr 4

Valga Keskraamatukogu põhimäärus

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 34 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala

Käesolev põhimäärus sätestab Valga Keskraamatukogu ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, raamatukogu struktuuri ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused

§ 2. Nimi ja õiguslik seisund

(1)   Valga Keskraamatukogu on Valga Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus. Valga Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on maakonnaraamatukogu staatuses ja raamatukogu täidab valla keskraamatukogu ülesandeid.

(2)   Raamatukogu ametlik nimetus on eesti keeles Valga Keskraamatukogu, inglise keeles Valga Central Library.

(3)   Raamatukogu on üldkasutatav avalik raamatukogu.

(4)   Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Valga Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ning vallavalitsuse õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 3. Raamatukogu struktuur ja asukoht

(1)   Raamatukogu asub Valga linnas. Raamatukogu postiaadress on Aia tn 12, Valga linn, Valga vald, Valga maakond, postiindeks 68203.

(2)   Raamatukogu struktuuriüksusteks on keskraamatukogu osakonnad ja haruraamatukogud.

(3)   Raamatukogul on järgmised haruraamatukogud:

1)     Hargla raamatukogu, aadressil Hargla kool, Hargla küla 68014 Valga vald;

2)     Kaagjärve raamatukogu, aadressil Kaagjärve küla, 68115 Valga vald;

3)     Koikküla raamatukogu, aadressil Lasteaia, Koikküla, 68015 Valga vald;

4)     Laatre raamatukogu, aadressil Pargi tn 7//9, Laatre alevik, 68314 Valga vald;

5)     Lüllemäe raamatukogu, aadressil Lüllemäe küla, 68116 Valga vald;

6)     Sooru raamatukogu, aadressil Kesk tn 7, Sooru küla, 68304 Valga vald;

7)     Tagula raamatukogu, aadressil Antsla tee 4-5, Tagula küla, 68315 Valga vald;

8)     Tsirguliina raamatukogu, aadressil Nooruse tn 1, Tsirguliina alevik, 68316 Valga vald;

9)     Õru raamatukogu, aadressil Õru alevik 46-1, 67101 Valga vald. 

(4)   Raamatukogu struktuuri kuuluvad järgmised osakonnad:

1)     komplekteerimisosakond;

2)     teenindusosakond;

3)     lasteosakond;

4)     avalik internetipunkt.

§ 4. Raamatukogu teeninduspiirkond

Raamatukogu teeninduspiirkond on Valga valla haldusterritoorium ja Valga maakond

§ 5. Pitsat ja sümboolika

(1)   Raamatukogul on valla vapi kujutise ja oma nimega pitsat. Raamatukogul on oma sümboolika.

(2)   Raamatukogul ja haruraamatukogudel on templid teavikute märgistamiseks.

2. peatükk

Tegevuse eesmärk, ülesanded ja töökorraldus

§ 6. Raamatukogu tegevuse eesmärk

(1) Raamatukogu tegevuse eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs
informatsioonile, teadmistele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist
ning teha koostööd kogukonnaga, piirkonna haridus-, kultuuri- ja spordiasutustega, sh
mittetulundusühingutega, sihtasutustega ja seltsingutega.

(2) Raamatukogu põhieesmärk maakonnaraamatukoguna on Vabariigi Valitsuse
kultuuripoliitika põhisuundade järgmine, maakonna raamatukogude komplekteerimine,
erialane nõustamine ja täiendkoolituste korraldamine.

§ 7. Raamatukogu ülesanded

(1)   Raamatukogu põhiteenused on teavikute kojulaenutus ja teavikute kohapeal kasutamise võimaluse tagamine, teavikute kogumine, säilitamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.

(2)   Raamatukogu täidab maakonnaraamatukogu ja valla keskraamatukogu ülesandeid.

(3)   Õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks raamatukogu:

1)     teenindab Valga valla ja maakonna elanikke ning teisi soovijaid vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale ning korraldab vastavalt vajadusele koduteeninduse;

2)     teeb elanikele kättesaadavaks kohalikus raamatukogus puuduva kirjanduse;

3)     tagab interneti tasuta kasutamise;

4)     komplekteerib kogud trükiste, auviste ning teiste teavikutega, peab kogude arvestust ja korraldab nende säilitamist;

5)     arvestab ja töötleb raamatukokku saabunud teavikuid ning koostab nende avamiseks vajalikud infosüsteemid;

6)     maakonna omavalitsustega sõlmitud lepingute alusel komplekteerib maakonna rahvaraamatukogude kogud;

7)     korraldab statistilist aruandlust ja tegevuse analüüsi;

8)     teeb teatmebibliograafilist tööd;

9)     kogub ja säilitab oma teeninduspiirkonda puudutavat kirjandust, peab koduloolisi andmebaase;

10) korraldab raamatuvarade tutvustamist ja muid kultuuriüritusi;

11) korraldab lugejakoolitust;

12) koordineerib raamatukoguteenindust maakonnas;

13) juhendab teisi rahvaraamatukogusid ja korraldab nende erialast nõustamist ning raamatukogutöötajate täiendkoolitust;

14) teeb koostööd teiste raamatukogude, kultuuriasutustega ja välisriikide vastavate asutustega

§ 8. Raamatukogu kogud ja teeninduse korraldus

(1)   Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike vajadustele vastavaid teavikuid.

(2)   Raamatukogu lugejaks registreerimise alused ja kord, kogude ja andmebaaside kasutamise korraldus ning lugeja vastutus kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu. Raamatukogu kasutamise eeskiri tehakse igale lugejale teatavaks.

(3)   Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(4)   Eriteenused (kopeerimine, köitmine jms) võivad olla tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus.

(5)   Raamatukogu ja haruraamatukogude lahtiolekuaja kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

3. peatükk

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§ 9. Raamatukogu õigused

Raamatukogul on õigus oma ülesannete täitmiseks:

1)     esitada vallavalitsusele raamatukogu tegevust puudutavaid õigusaktide eelnõusid;

2)     saada rahvaraamatukogu seaduses ja käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni valdavatelt, asutustelt ja organisatsioonidelt.

§ 10. Raamatukogu kohustused

Raamatukogu on kohustatud tagama kehtivate õigusaktidega ja käesoleva põhimäärusega talle padud ülesannete täitmise kooskõlas raamatukogu kinnitatud eelarvega.

4. peatükk

JUHTIMINE

§ 11. Juhtimine

(1)   Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kellega sõlmib töölepingu vallavanem.

(2)   Raamatukogu nõukogu (edaspidi nõukogu) on raamatukogu nõuandev organ.

§ 12. Direktor

(1)   Direktor tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamis eest.

(2)   Direktor:

1)     esindab raamatukogu;

2)     koostab raamatukogu eelarveprojekti ja vastutab kinnitatud eelarvest kinnipidamise eest;

3)     sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;

4)     kinnitab raamatukogu struktuuri, töötajate koosseisu tegevusplaanid, töötasustamise süsteemi ja palgad, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega;

5)     võtab tööle raamatukogu töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud, määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused ja kohustused ja vastutuse, kohaldab distsiplinaarkaristusi ja ergutusi;

6)     määrab raamatukogu töötajate töötasu suuruse vallavalitsuse etteantud töötasufondi piires;

7)     kehtestab raamatukogu töökorralduse eeskirja, tööohutusalased juhendid, töötajate ametijuhendid ja teised töökorralduslikud regulatsioonid;

8)     kinnitab käskkirjaga töökorralduse reeglid, tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise ning annab raamatukogu töö korraldamiseks oma pädevuse piires muid käskkirje ja korraldusi;

9)     korraldab raamatukogu asjaajamist, aruannete koostamist ja esitamist vastavalt kehtivale õiguskorrale;

10)     juhib raamatukogu arengukava koostamist ja esitab selle kinnitamiseks vallavalitsusele;

11) osaleb raamatukogu nõukogu töös;

12) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;

13) valdab, kasutab ja käsutab raamatukogu valduses olevat vallaavara vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

(3)   Direktorit asendab vallavanema käskkirjaga määratud isik.

§ 13. Raamatukogu nõukogu

(1)   Raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustab vallavalitsus viieliikmelise nõukogu. Direktor ei kuulu nõukogu koosseisu.

(2)   Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe, aseesimehe ja kolm liiget. Esimees kutsub nõukogu kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks korda aastas.

(3)   Nõukogu töökord:

1)     nõukogu töövormiks on koosolek;

2)     koosoleku kutsub kokku esimees, vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas;

3)     nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kolm liiget;

4)     nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt kolm liiget;

5)     nõukogul on õigus kaasata oma töösse eksperte;

6)     haruraamatukogu töö arutamisel võtab koosolekust osa ka selle haruraamatukogu juhataja;

7)     nõukogu koosolekud protokollitakse;

8)     nõukogu otsused on soovitusliku iseloomuga.

(4)   Nõukogu pädevuses on:

1)     vaadata läbi raamatukogu eelarve, arengukava ja aruanded ja anda neile oma seisukoht;

2)     teha ettepanekuid raamatukogu lahtiolekuaegade, kasutamise eeskirja ning eriteenuste nimekirja ja teenuste hinnakirja kohta;

3)     teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

5. peatükk

VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELVALVE

§ 14. Raamatukogu vara

(1)   Raamatukogu kasutuses olev vara moodustavad vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

(2)   Raamatukogu valduses oleva vara haldamine ja kasutamine toimub volikogu kehtestatud korras.

(3)   Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 15. Finantseerimine ja eelarve

(1)   Raamatukogul on vallavolikogu poolt linnaeelarve koosseisus kinnitatud eelarve.

(2)   Eelarve tulud on laekumised riigieelarvest, vallaeelarvest, sihtasutustest, teiste juriidiliste ja füüsiliste isikute eraldistest ja annetustest ning põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest laekuvatest maksetest.

(3)   Raamatukogu raamatupidamist korraldab vallavalitsus vastavalt vallavalitsuse raamatupidamise sisekorra eeskirjadele.

§ 16. Järelevalve ja aruandlus

(1)   Raamatukogule pandud ülesannete täitmist kontrollib vallavalitsus.

(2)   Raamatukogu finantsmajanduslikku tegevust kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon linna õigusaktidega kehtestatud korras.

(3)   Teenistuslikku järelevalvet rahvaraamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

(4)   Haldusjärelevalvet rahvaraamatukogude võrgu üle teostab Kultuuriministeerium.

(5)   Raamatukogu esitab õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas aruanded riigieelarvest finantseeritavate summade kohta Kultuuriministeeriumile.


6. peatükk

REORGANISEERIMINE JA SULGEMINE

§ 17. Raamatukogu reorganiseerimine ja sulgemine

Raamatukogu reorganiseerimine ja sulgemine toimub vallavolikogu otsusel rahvaraamatukogu seaduse ja Valga valla õigusaktidega kehtestatud korras, teatades sellest Kultuuriministeeriumile ette vähemalt kuu aega enne kavandatavat muudatust.

7. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§ 18. Määruste kehtetuks tunnistamine

Valga Linnavolikogu 23. novembri 2007. a määrus nr 10 „Valga Keskraamatukogu põhimäärus“; Õru Vallavolikogu 24. aprilli 2009. a määrus nr 5 „Õru Rahvaraamatukogu põhimääruse kinnitamine“; Taheva Vallavolikogu 01. veebruari 2008. a määrus nr 3 „Koikküla Raamatukogu põhimäärus“; Taheva Vallavolikogu 01. veebruari 2008. a määrus nr 2 „Hargla Raamatukogu põhimäärus“; Karula Vallavolikogu 25. juuni 2009.a määrus nr 12 „Lüllemäe Raamatukogu ja Kaagjärve Raamatukogu põhimäärus“; Tõlliste Vallavolikogu 15. oktoobri 2012. a määrus nr 13 “Tsirguliina Raamatukogu põhimäärus”; Tõlliste Vallavolikogu 15. oktoobri 2012. a määrus nr 14 “Tagula Raamatukogu põhimäärus”; Tõlliste Vallavolikogu 15. oktoobri 2012. a määrus nr 15 “Sooru Raamatukogu põhimäärus”; Tõlliste Vallavolikogu 18. märtsi 2013. a määrus nr 7 “Laatre Raamatukogu põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks. 

§ 19. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. 

Külliki Siilak

Vallavolikogu esimees